Traffic = Money & Conversion

หลายครั้งที่ผมโพสเรื่อง Conversion Rate Optimization หรือการใช้ Google Analytics เพื่อการปรับแต่งเว็บเพจ หรือการดูค่า Google Analytics ที่จะช่วยเพิ่ม Traffic หรือ Conversion Rate ให้ทุกครั้งจะไม่มีคนสนใจอยากอ่านกันเท่าไหร่ (ผมรู้ได้จากการดูสถิติใน Google Analytics) อาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนยังเชื่อว่ามันยังเป็นเรื่องที่ไกลตัว ทั้งๆ ที่มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดถ้าอยากจะหาเงินได้บนเว็บ read more